Niepubliczne przedszkole w Wieliczce

blue divider bottom

poznaj nas lepiej

divider

Witamy w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym „Puchatkowo”, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2009 r. Mieści się w bardzo spokojnej, bezpiecznej okolicy w budynku wolnostojącym przy ul. Mieszka I nr 2 w Wieliczce.

Przedszkole jest placówką oświatową – posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej pełni Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.

Przedszkole Artystyczno – językowe „Puchatkowo” jest czynne cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:45 — 17:15. Nie pracuje w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. W trakcie wakacji przewidziana jest również dwutygodniowa przerwa w drugiej połowie lipca.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. W placówce funkcjonują 2 oddziały dla dzieci w wieku 3 – 4 lat i 5 – 6 lat. Każdą  z nich opiekuje się trzech nauczycieli.

Dzieci mają do dyspozycji funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Są one wyposażone w bezpieczne kreatywne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb  i możliwości przebywających w niej dzieci.

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze realizujemy zgodnie z obowiązującą Podstawą programową nauczania przedszkolnego.

Realizację zadań wynikających z podstawy programowej  gwarantuje Kadra Pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach kierunkowych i specjalistycznych.

Kadrę Pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Nauczycieli wspierają specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, a także profesjonalni instruktorzy dodatkowych zajęć.   W przedszkolu zatrudniony jest też doradca metodyczny, który czuwa nad prawidłową realizacją procesu wychowawczo – dydaktycznego oraz monitoruje postępy edukacyjne dziecka. Nasz zespół uczestnicząc  w tematycznych warsztatach i kursach, podąża za rozwojem pedagogiki, zapoznaje się z najnowszymi metodami nauczania.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:45 – 8.15 – przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Swobodne, spontaniczne zabawy, indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8:00 – 8:30 – dodatkowe zajęcia dla sześciolatków

8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 – 9.00 –  śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 – 11.45 – wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery. Spontaniczne, swobodne zabawy dzieci.

10.30 – 10.45 – II śniadanie – „ Witaminka”. Spożywanie owoców, warzyw, soków. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.30 – obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie  prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.  Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 – 14.15 – zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych. Indywidualna praca z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.

14.15 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności  samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.30 –  14.50 – podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,  zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14:50 – 17:15 – dowolne działania dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Dodatkowe zajęcia. Indywidualne rozmowy z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Nowatorskie metody nauczania stosowane w przedszkolu:

 • metoda projektu,
 • autorskie programy
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Metodyka nauczania matematyki wg E.Gruszczyk–Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
 • Metoda Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania
 • Metoda symultaniczno – sekwencyjna J.Cieszyńskiej
 • Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
 • autorski program Magdaleny Grabowskiej – Stec „Czar muzyki – czyli wdrażanie do pisania, czytania oraz rachowania na bazie muzykowania”,
 • muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej,
 • metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa,

Rodzice w przedszkolu

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji wszelkich działań placówki. Kadra Pedagogiczna wspiera Rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu różnych trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom.

blue divider top

Skontaktuj się z nami

Niepubliczne przedszkole Puchatkowo w Wieliczce

Kontakt telefoniczny:
688 275 921

Kontakt e-mail:
puchatkowo.wieliczka@gmail.com